Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - ТЕМАТИЧЕН ОДИТЕН ДОКЛАД НА ОТДЕЛ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ" НА БАН

Копие на текста на Тематичен Одитен Доклад на Отдел "Вътрешен Одит" на БАН от м. май 2014 г. - одитиран обект ИЯИЯЕ-БАН за 2013 г.

     Текстът на този одитен доклад бе надлежно укрит от вниманието на колектива на ИЯИЯЕ.
Членовете на Научния Съвет на Института изобщо не бяха информирани за многобройните констатирани финансови нарушения на Ръководството и за изводите в одитния доклад. Това е грубо нарушение на Правилника за дейността на ИЯИЯЕ, който в чл.17, ал.(1), т.5 експлицитно постановява, че Научният Съвет на ИЯИЯЕ контролира изпълнението на бюджета.

Нещо повече: В резултат на активните настоявания на проф. дфн Ана Георгиева, ръководител на Лаборатория "Теория на атомното ядро", да се даде гласност на съдържанието на одитния доклад, тя беше НАКАЗАТЕЛНО преждевременно пенсионирана!

     Одитният доклад на Отдел ""Вътрешен Одит" на БАН от м. май 2014 г. стана публично достояние благодарение на медиите:

"ОДИТНИТЕ ДОКЛАДИ НА ИНСТИТУТА ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ КЪМ БАН КОНСТАТИРАТ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ" - БНР Хоризонт 27.02.2018

     Вж. също Екранна снимка на гореспоменатата интернет-страница на БНР Хоризонт

     Ето тук по-долу една кратка извадка на някои основни критични изводи на одиторите за сериозни нередности във финансовата и кадровата политика на ръководството на ИЯИЯЕ:

     (а) Да обърнем внимание на първите два извода на одиторите:

     "Съгласно представените различни варианти на поименното разписание към 01.07.2013 г. от Института, вътрешните одитори изразяват становище, че същите не съдържат достоверна информация относно данните за основните и брутните заплати на служителите в неплатен отпуск и допълнителните бройки на Ръководството."

     "Установи завишение на брутните заплати на служители в неплатен отпуск и включени 4 допълнителни бройки за длъжност 'доцент', заемани от директор, двама зам.директори и научен секретар на Института."

     (б) Да обърнем също така внимание на окончателната (последната долу) препоръка на одиторите:

     "За установените нарушения при извършения тематичен одит, Ръководството на БАН да прецени необходимостта от търсене на ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ от Директора на ИЯИЯЕ-БАН."

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor