Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - ТЕМАТИЧЕН ОДИТЕН ДОКЛАД НА ОТДЕЛ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ" НА БАН

Копие на пълния текст на Тематичен Одитен Доклад на Отдел "Вътрешен Одит" на БАН от м. май 2014 г. - одитиран обект ИЯИЯЕ-БАН за 2013 г.

     Текстът на този одитен доклад бе надлежно укрит от вниманието на колектива на ИЯИЯЕ.
Членовете на Научния Съвет на Института изобщо не бяха информирани за изводите и препоръките в одитния доклад.

Нещо повече: В резултат на активните настоявания на проф. дфн Ана Георгиева, ръководител на Лаборатория "Теория на атомното ядро", да се даде гласност на съдържанието на одитния доклад, тя беше НАКАЗАТЕЛНО преждевременно пенсионирана!

     Ето тук по-долу една кратка извадка на някои основни критични изводи на одиторите за сериозни нередности във финансовата и кадровата политика на ръководството на ИЯИЯЕ:

     (а) Да обърнем внимание на втория извод на одиторите:
     "Установи завишение на брутните заплати на служители в неплатен отпуск и включени 4 допълнителни бройки за длъжност 'доцент', заемани от директор, двама зам.директори и научен секретар на Института."
С други думи в одитирания период ръководството на ИЯИЯЕ си е раздавало по ДВЕ ЗАПЛАТИ месечно!

     (б) Да обърнем също така внимание на окончателната (последната долу) препоръка на одиторите:

     "За установените нарушения при извършения тематичен одит, Ръководството на БАН да прецени необходимостта от търсене на ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ от Директора на ИЯИЯЕ-БАН."

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor