Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

ДОКЛАДИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАН И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН
ОТНОСНО СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ИЯИЯЕ-БАН

     САБОТАЖ НА СПЕЧЕЛЕН МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР В КОНКУРСА НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ (септември 2019 год.) - заявление на чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов до Управителния Съвет на БАН

      В проекта участват световно известни руски учени и международно изявени български учени от ИЯИЯЕ-БАН и Физическия факултет на Софийския университет "св. Климент Охридски" (професори и доктори на науките, вкл. 2-ма член-кореспонденти на БАН).

ПЪРВО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН от чл.-кор. Емил Нисимов с копие до СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА БАН (вх. № БАН 74-02-857 / 13.05.2019)

     Относно: Сериозни проблеми в управлението на ИЯИЯЕ-БАН, вкл. организиран административен тормоз срещу член-кореспондент на БАН и саботаж на дейностите ни по проекти и в международното сътрудничество

От заключението: Нито едно от административните безобразия при настоящето и предишното ръководство на ИЯИЯЕ нямаше да бъде възможно без мълчаливото на практика покровителство над самозабравилите се администратори от страна на Ръководството и Управителния съвет на БАН, които систематично демонстрираха тотална апатия и безгрижие към многобройните ни сигнали и критични доклади.

     Уважаеми колеги, членове на Управителния съвет на БАН. Моето търпение вече се изчерпва! Докога смятате да толерирате негласно своеволията на един доцент-администратор, който безнаказано си позволява да тормози един член-кореспондент на БАН?? Докога думата на академици и член-кореспонденти няма да струва пукната пара ?? Ние какво сме тук – Българска Академия на Науките или Българска Академия на Администраторите ??

ВТОРО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН от чл.-кор. Емил Нисимов с копие до СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА БАН (вх. № БАН 74-02-857 / 10.06.2019)

     Безнаказаният административен тормоз и издевателства на един самозабравил се доцент-директор срещу член-кореспонденти на БАН и други по-старши от него по академичен ранг сътрудници (професори и доктори на науките) продължава и до днес.

ТРЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН от чл.-кор. Емил Нисимов с копие до СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА БАН (вх. № БАН 74-02-857 / 14.06.2019)

     Относно: Поредни безнаказани издевателства и саботаж на научната ни дейност и международното сътрудничество от страна на директора на ИЯИЯЕ-БАН и постоянен тормоз срещу член-кореспонденти на БАН и професори, доктори на науките

Писмо-отговор от директора на ИЯИЯЕ доц. Лъчезар Георгиев до Председателя на БАН (вх. № БАН 32-43-46 / 31.05.2019) на първото заявление на чл.-кор. Емил Нисимов

КОМЕНТАР от член-кореспондент Емил Нисимов (вх. № БАН 74-02-857 / 27.06.2019) на писмото-отговор на директора на ИЯИЯЕ

КОМЕНТАР от член-кореспондент Валентина Петкова (вх. № БАН 74-02-857 / 27.06.2019) на писмото-отговор на директора на ИЯИЯЕ

КОМЕНТАР от високоуважаван учен от ИЯИЯЕ (вх. № БАН 74-02-857 / 27.06.2019) на писмото-отговор на директора на ИЯИЯЕ, пожелал да остане анонимен поради атмосферата на безнаказан административен терор в Института срещу всякакви различни мнения


(1а) ПОДРОБЕН ДОКЛАД ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАН от чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов от м. март 2018 г. (вх.№ БАН 74-02-249 / 12.03.2018)

(1б) ДОКЛАД ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН от чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов от м. юли 2018 г. (вх.№ БАН 74-02-955/25.07.2018)

     Този доклад е актуализирана версия на доклада до Председателя на БАН след като чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов бяха поканени на заседанието на Съвета за социално сътрудничество към БАН проведено на 18.07.2018, където те подробно изложиха виждането си за проблемите с ръководството на ИЯИЯЕ.

     Съдържание на докладите по глави:
     А. НЕРЕДНОСТИ ВЪВ ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА
     Б. ПРОБЛЕМИ В НАУЧНАТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА ПОЛИТИКА
     В. АДМИНИСТРАТИВНИ БЕЗОБРАЗИЯ
     Г. КАДРОВА ПОЛИТИКА - НЕРЕДНОСТИ
     Д. ИЯИЯЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГУБИ ЕКСПЕРТНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ
     От ЗАКЛЮЧЕНИЕТО:
"Свидетели сме как пред нашите очи ИЯИЯЕ постепенно ЗАЛЯЗВА като международно разпознаваем и водещ национален център за фундаментални изследвания на предния фронт на световната наука в областта на теоретичната и математическа физика, физика на елементарните частици и високите енергии, ядрената физика, гравитацията и космологията, за сметка на авантюристични амбиции за метаморфоза на ИЯИЯЕ в бизнес-маркетингов агломерат с не съвсем строго научни перспективи.
          1. Считаме, че има повече от достатъчно основания вторият мандат на директорa Д. Тонев и на целия му екип да бъдe предсрочно прекратен.
          2. Настояваме да не бъде допуснато кръгът около Д. Тонев и неговите заместници, които се готвят да управляват (остатъците от) ИЯИЯЕ още мандати напред, да ликвидират един от стожерите на точните науки в България.
          3. Считаме, че е по-целесъобразно „Националният циклотронен център“ да премине като самостоятелно институционално звено към БАН; още повече досегашният опит демонстрира убедително, че директорът Димитър Тонев не притежава необходимите качества за ръководител на един авторитетен широкопрофилен научен център за фундаментални и приложни изследвания на предния фронт на науката, който едновременно да е и пазарно-печеливша и конкурентна наукоемка бизнес-организация."


           Виж също:   НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - ТЕМАТИЧЕН ОДИТЕН ДОКЛАД НА ОТДЕЛ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ" НА БАН

           Виж също:   НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - ПРЕДМЕТ НА МЕДИЙНИ ДИСКУСИИ

           Виж също:   НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - Писмо на Конфедерация на Труда "Подкрепа" до Председателя на БАН и до Управителния Съвет на БАН с вх. № 54006/12.09.2018 г., с призив за предприемане на спешни мерки са преустановяване на закононарушаващите действия на директора на ИЯИЯЕ-БАН.
Конкретен повод е развихрилата се кампания от незаконни дискриминационни и провокационни мерки на ръководството на ИЯИЯЕ-БАН срещу председателя на СС на КТ "Подкрепа" в ИЯИЯЕ.


           Виж също:   НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - Становище на синдикална секция на КТ «Подкрепа» към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН:
ОТНОСНО крайно отрицателна оценка на кадровата политика в ИЯИЯЕ, провеждана от сегашното Ръководство на ИЯИЯЕ с директор проф. д-р Димитър Тонев (и неговия екип) и ПО ПОВОД предвидените разисквания за 25 октомври 2018 г. на съвместно заседание на ОС на БАН и на Събранието на академиците и член-кореспондентите относно кадровата политика в Българската академия на науките.


           Виж също:   НЕРЕДНОСТИТЕ В ИЯИЯЕ - Писмо до Председателя на БАН и Управителния Съвет на БАН, с копие до Председателя на Общото Събрание на БАН, от Председателя на Браншови синдикат "Подкрепа - БАН":
Браншовият синдикат „Подкрепа – БАН“ изразява тревога и възмущение, че вече над три месеца не са изпълнени решенията, взети на заседание на Съвета за социално сътрудничество (ССС) в БАН, проведено на 18.07.2018 г.
Налага се мнение за двоен стандарт при вземане на решения от УС по отношение на реагиране на нарушения от страна на директори на научни звена в БАН.


           Виж също:   СТАНОВИЩЕ на синдикална секция на КТ «Подкрепа» към Институт за Ядрени Изследвания и Ядрена Енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН относно скандалното участие на представител(и) на досегашното ръководство на ИЯИЯЕ (2010 – 2018 г.) в провеждания от Управителния Съвет на БАН през м.февруари 2019 г. конкурс за избор на нов директор на ИЯИЯЕ.

           Виж също:   ПОРЕДЕН СКАНДАЛ - отказ на Ръководството и подчинения му Научен съвет на ИЯИЯЕ да изберат за асоцииран член на института заслужил скоропостижно "наказателно" пенсиониран дългогодишен старши сътрудник.

     ПРИЛОЖЕНИЯ:

     Шокиращо е закъснялото (от страна на някои от нас, които в наивно заблуждение като "полезни идиоти" допуснаха съдбоносен грях като поставиха на директорския пост доц. Димитър Тонев за цели два мандата) осъзнаване на факта, че много наши колеги още в самото начало на възкачаването на директора (2011 г.) разкриха и разобличиха буквално същите нередности в научната, кадровата, административната и финансовата политика, и свързаните с тях административни безобразия, своеволия и тормоз, както е описано и в подробните ни доклад до Председателя на БАН от м. март 2018 г. и доклад до Управителния Съвет на БАН от м. юли 2018 г.

Особено препоръчваме за справка:
     (а) Заявление от доц. д-р Светла Дренска до Председателя на БАН и УС на БАН от м. декември 2014 г. срещу кандидатурата на доц. Димитър Тонев за втори мандат като директор на ИЯИЯЕ;
     (б) Приложение към заявление от доц. д-р Светла Дренска до Председателя на БАН и УС на БАН от м. декември 2014 г. - категорично отрицателна оценка на работата на Ръководството на ИЯИЯЕ-БАН по време на първия му мандат 2011-2014 г.;
     (в) Доклад на проф. дфн Цанка Венкова от 23.04.2012 до Изпълнителния Съвет на Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) с копие до Председателя на БАН, в който доклад се съдържа молба да бъде освободена от задълженията й като ръководител на договор ДИД 02-16 финансиран от ФНИ поради създадената от ръководството на ИЯИЯЕ нетърпима обстановка на обструкции и тормоз възпрепятстващи нормалната научно-творческа дейност на колектива на договора.
     (г) Доклад на проф. дфн Ана Георгиева от 23.03.2014 г. до директора и Научния съвет на ИЯИЯЕ, с копия до Председателя и Управителния съвет на БАН и до Фонд "Научни изследвания" относно оркестрирано от дирекцията на ИЯИЯЕ прогонване на двама много силни и перспективни млади учени с отлични наукометрични данни под явно фалшив претекст за "нарушаване на трудовата дисциплина".

Дотук с претенциозната самореклама на директора Димитър Тонев за "грижи" за израстването на младите научни кадри - същите "грижи" както при прогонването няколко години по-късно на д-р Веселин Филев, млад учен от европейски мащаб завърнал се в Родината след блестяща кариера в най-елитните академични центрове в САЩ и Западна Европа

     (д) Отзив от проф. Александър Мишев (SCRU, Sci. Dept., University of Oulu, Finland), бивш служител на Базовата Екологична Обсерватория "Мусала" на ИЯИЯЕ-БАН, принуден да напусне поради обструкции срещу академичното му израстване;
     (е) Рецензия от проф. дфн Кирил Крежов на дисертацията на д-р Стоян Кадалев, високо квалифициран специалист в областта на ядрената енергетика, прогонен от ИЯИЯЕ чрез "дисциплинарно уволнение".


ПРЕДХОДНИ ДОКЛАДИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАН

(2) Сигнал от м. декември 2016 г. на чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов до Председателя на БАН за административни произволи на дирекцията на ИЯИЯЕ в научната и кадрова политика

(3) Сигнал от м. януари 2018 г. на чл.-кор. Емил Нисимов до Председателя на БАН относно административни обструкции от страна на дирекцията в грубо нарушение на задълженията на ИЯИЯЕ като базова организация по национални и международни проекти

ДОКУМЕНТИ - ОБЩ ИНДЕКС

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor