Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

(1) ВЪПРОСИ И КРИТИЧНИ ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ
РЪКОВОДСТВОТО И НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИЯИЯЕ-БАН

     (i) Коментар на чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов до Общото Събрание на Учените в ИЯИЯЕ относно отговорите от ръководството на въпроси във връзка с годишния отчет на ИЯИЯЕ за 2017 год

      (ii) Доклад на чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов до Научния съвет на ИЯИЯЕ с вх.№ 556/01.12.2017

Основни точки в доклада:
      (а) Критика към Научния съвет за доброволния му отказ да изпълнява някои от основните си функции, възложени му от член 17, ал.(1) от Правилника за дейността на ИЯИЯЕ-БАН.

      (б) Въпроси към Ръководството относно бюджета
- размер на държавната субсидия и щатен състав;
- фрапиращо несъответствие между реалния брой работещи в Института и значително по-големия брой заявени щатни бройки, за които е получена субсидия;
- допълнителни бонуси и възнаграждения и по какви критерии са раздавани; и др.

      (в) Въпроси относно отчетността по проекти и договори
- въпреки многократните ни призиви информацията за всички договори и проекти в ИЯИЯЕ да бъде публична на сайта на института това продължава да не е изпълнено.
- Изключения са собствените сайтове на договорите с Фонд "Научни изследвания" на колектива на Лаборатория "Теория на елементарните частици" (в сътрудничество с Физическия факултет и Факултета по математика и информатика на СУ "св. Кл. Охридски"): Договор ДО 02-257 (приключил), Договор ДН 18/1 (текущ) и, в частност, сайтът на неотдавна успешно приключилия със 110 научни публикации Договор ДФНИ Т02/6, където е публикувана изчерпателна информация не само за научните резултати, но и за всички финансови трансакции по Договора. От там в частност се вижда, че
най-старшите членове на колектива не са взимали от Договора никакви възнаграждения.

      (г) Въпроси по кадровата политика
- колко и кои от сътрудниците на ИЯИЯЕ са на възраст над допустимата пределна по Устава на БАН;
- избирателно пенсиониране - по какви критерии се пенсионират активни сътрудници, отчитащи за института публикации и цитати и организатори на престижни международни мероприятия, а хора без особена научна активност продължават да работят, включително като доценти и професори в нарушение на устава на БАН.

      (д) Въпроси относно атестациите и кариерното израстване
- защо последната атестация бе укрита от публичен достъп;
- защо се спъва кариерното развитие на талантливи млади учени от европейски мащаб;
- защо се създават обструкции пред защити на дисертации за "доктор на науките" на учени с международен престиж удовлетворяващи с голям запас стандартните изисквания за такава научна степен;
- защо не се спазват минималните наукометрични изисквания за заемане на академични длъжности залегнали в Правилника на ИЯИЯЕ-БАН за прилагане на Закона за Развитие на Академичния Състав в Реп. България и защо не се обявяват конкурси за сътрудници изпълняващи със запас тези изисквания;
- защо се игнорира експертизата на Експертните съвети.

      (iii) Доклад на чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов до Директора и Научния съвет на ИЯИЯЕ с вх.№ 29/17.01.2018

Основни точки в доклада:
Актуализация на всички въпроси и критични забележки към Ръководството и Научния Съвет на ИЯИЯЕ, непосредствено касаещи личните професионално-научни и финансови интереси на целия колектив на ИЯИЯЕ-БАН - зададени в предходните доклади с вх.№ Д-68/16.02.2017 и вх.№ Д-556/01.12.2017 и останали засега без реакция!

      (iv) Както можеше да се очаква, Ръководствата на ИЯИЯЕ и на Научния му Съвет се отнесоха с безцеремонно пренебрежение към гореспоменатите доклади на чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов.

      В знак на категоричен протест през м. януари 2018 г. двама члена на Научния Съвет на ИЯИЯЕ - доц. дфн Недялка Стоилова и чл.-кор. Емил Нисимов демонстративно напуснаха НС и подадоха оставки, възлагайки основната отгорност за създалата се неколегиална атмосфера в ИЯИЯЕ както върху административното ръководство, така и в значителна степен върху голям брой колеги иначе определено притежаващи академичен авторитет, които обаче изневериха на моралния си интегритет чрез конформизъм и услужливост.

      Заявление на чл.-кор. Емил Нисимов за оставка като член на НС на ИЯИЯЕ

      Заявление на доц. дфн Недялка Стоилова за оставка като член на НС на ИЯИЯЕ

ДОКУМЕНТИ - ОБЩ ИНДЕКС

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor