Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

(2) СКАНДАЛ ОКОЛО КОНКУРС ЗА "ПРОФЕСОР"

      (а) Писмо на академик Чавдар Палев до Управителния Съвет на БАН и Научния Съвет на ИЯИЯЕ-БАН
(същото писмо в pdf-формат)

      (б) Доклад на чл.-кор. Емил Нисимов до Научния Съвет на ИЯИЯЕ-БАН с вх.№ Д-467/28.09.2017
Критични забележки относно рецензиите и становищата по конкурс за "професор" в ИЯИЯЕ по шифър "4.1 Физически науки (Теоретична и математическа физика - статистики в пространства с ниски размерности)":
   (i) Критика на ролята на ръководствата на Института и на Научния Съвет свързана с въпросния конкурс – те носят основната отговорност за създалите се впоследствие напрежения, спорове и недоразумения в резултат на нарушения от тяхна страна на Закона за Развитие на Академичния Състав (т.(г) и т.(д) по-долу);
   (ii) Критики на академичното качество на 1 рецензия и 3 становищата на някои от членовете на Научното жури по конкурса - недостатъчно професионален подход, повърхностност и пристрастност на оценките, и най-вече явно незачитане на официалните (наукометрични) изисквания на Научния Съвет при оценка на кандидати в конкурси в ИЯИЯЕ, което обезсилва легитимността на критикуваните рецензия и становища.

      (в) Отговор на доц. дфн Недялка Стоилова на оценките и критичните забележки в рецензиите и становищата на някои членове на Научното журито по конкурса

      (г) Сигнал до МОН вх.№18-176/24.03.2017 от чл.-кор. Емил Нисимов и чл.-кор. Валентина Петкова
Относно: Нарушение на член 4, ал.(1) и ал.(4) от Закона за Развитие на Академичния Състав в Реп. България (ЗРАСРБ) в процедура по конкурс за "професор" в ИЯИЯЕ-БАН

      (д) Сигнал до МОН вх.№94-1347/21.03.2017 от доц. дфн Недялка Стоилова
Относно: Нарушение на член 4, ал.(1) и ал.(4) от Закона за Развитие на Академичния Състав в Реп. България (ЗРАСРБ) в процедура по конкурс за "професор" в ИЯИЯЕ-БАН

      (е) Сигнал до МОН вх.№09-97/10.05.2017 от чл.-кор. Емил Нисимов и чл.-кор. Валентина Петкова
Относно: Допълнителна информация във връзка с писмо на МОН с изх.№ 09-97/02.05.2017
Тук се визира безцеремонният отказ на Дирекцията на ИЯИЯЕ да изпълни препоръките на зам.-министър на МОН проф. Иван Димов за разрешаване на конфликтите около конкурса за "професор" - конфликти възникнали изключително по вина на Ръководството и НС на ИЯИЯЕ в резултат на груби нарушения на член 4, ал.(1) и ал.(4) от ЗРАСРБ.

      (ж) Сигнал до МОН от 11.05.2017 от доц. дфн Недялка Стоилова за нарушение на член 4, ал.(4) от ЗРАСРБ в процедура по конкурс за "професор" в ИЯИЯЕ-БАН
Относно: Допълнителна информация във връзка с писмо на МОН с изх.№ 09-97/02.05.2017

      (з) Сигнал до МОН с вх.№09-07/01.06.2017 от чл.-кор. Емил Нисимов и чл.-кор. Валентина Петкова
Относно: Отговор на писмо на зам.-министър проф. Иван Димов с изх.№ МОН 09-97/23.05.2017
Тук се визира явен опит за заблуда на вишестоящ държавен орган от страна на Дирекцията на ИЯИЯЕ.
     В негово писмо с вх.№ 09-97/16.05.2017 до МОН, по повод препоръката на зам.-министър проф. Иван Димов за консултации с колектива на първичното звено (Лаборатория "Теория на елементарните частици") за разрешаване на конфликта относно закононарушенията (на член 4, ал.(1) и ал.(4) от ЗРАСРБ) при утвърждаване на научното жури по конкурса за "професор", директорът на ИЯИЯЕ артикулира грубо невярното твърдение, че той бил провел консултации "с всички представители на първичното звено".
     В същото време, както ясно се вижда от извадка от протокола на заседанието на НС на ИЯИЯЕ на 09.05.2017, директорът не само няма и не е имал намерение за консултации с първичното звено както му е препоръчано от МОН, но даже
безцеремонно заявява, че няма никакво намерение да се съобразява с препоръките от вишестоящия орган.

      (и) Сигнал до МОН с вх.№09-07/14.06.2017 от чл.-кор. Емил Нисимов и чл.-кор. Валентина Петкова
Въпроси към зам.-министър Петър Николов във връзка с писмо от МОН с изх.№ 09-97/08.06.2917

      (й) Признание на доц. Лъчезар Георгиев (зам.-директор на ИЯИЯЕ) за оказан натиск за отстраняване на единия от кандидатите по конкурса за "професор"

      (к) Второ писмо на академик Чавдар Палев до Главния научен секретар на БАН проф. дбн Евдокия Пашева относно серията нарушения от страна на ръководството на ИЯИЯЕ в скандалния конкурс за "професор"

      (л) Извадки от Правилника на ИЯИЯЕ за прилагане на Закона за Развитие на Академичния Състав в Реп. България
Основно нарушение в скандалния конкурс: явно незачитане от страна на някои членове на журито - наложени от Ръководството на ИЯИЯЕ в нарушение на ЗРАСРБ - на основни изисквания при изготвяне на рецензии и становища, а именно незачитане на минималните изисквания за брой публикации и цитирания в световната литература за заемане на академични длъжности

     

ДОКУМЕНТИ - ОБЩ ИНДЕКС

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor