Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

(3) ОБСТРУКЦИИ СРЕЩУ ЗАЩИТИ НА ДИСЕРТАЦИИ ЗА "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"

А. "КАЗУСЪТ ГРУДЕВ"

      (a) "Казусът Грудев" - или как доц. Димитър Тонев, втори мандат директор на ИЯИЯЕ, блокира с помощта на Научния съвет защита на дисертация за степента "доктор на науките" (Коментар на чл.-кор. Валентина Петкова, председател на Експертния съвет по теоретична и математическа физика към ИЯИЯЕ)

      (б) Приложение към писмото на акад. Иван Тодоров и акад. Чавдар Палев до Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН илюстриращо обструкциите от страна на ръководството на ИЯИЯЕ срещу защита на дисертацията за "доктор на науките" на доц. Павлин Грудев.

      (в) Протокол от заседанието на 28.06.2017 г. на семинар на разширен Експертен съвет на Направление "Неутронна и реакторна физика и ядрена енергетика" за откриване на процедура за предзащита на дисертация за "доктор на науките" на доц. Павлин Грудев

      (г) Списък с публикации на доц. Павлин Грудев

      (д) Становище на проф. дфн Кирил Крежов за дисертационния труд на доц. Павлин Грудев

Б. "КАЗУСЪТ МИНКОВ"

      (а) "Казусът Минков" - или как ръководеният от чл.-кор. Чавдар Стоянов Научен Съвет на ИЯИЯЕ, скандално анулира предзащитата на безспорна дисертация за степента “доктор на науките” (Коментар на чл.-кор. Валентина Петкова, председател на Експертния съвет по теоретична и математическа физика към ИЯИЯЕ)

      (б) Протокол от заседанието на 25.10.2017 г. на семинар на Лаборатория “Теория на атомното ядро”, заедно с останалите лаборатории от направление “Теоретична и математическа физика” и Експертния съвет на направлението за предзащита на дисертация за "доктор на науките" на доц. Николай Минков

      (в) Наукометрични данни за публикациите включени в "голямата" докторска дисертация на доц. Н. Минков

      (г) Отзив на проф. дфн Павел Петков за дисертацията на доц. Н. Минков

ДОКУМЕНТИ - ОБЩ ИНДЕКС

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor