Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

(2A) ОБСТРУКЦИИ СРЕЩУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНИ ПРОГРАМИ ПО ДОГОВОРИ С НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ФИНАНСИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ
2016-2018

      В течение на две последователни години директорът на ИЯИЯЕ доц. Димитър Тонев два поредни пъти си позволява недопустим административен произвол с груби нарушения на задълженията му като ръководител на базова организация за три големи договора на колективи учени от ИЯИЯЕ с Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) отказвайки да разпореди елементарна рутинна административна операция - сключване на граждански договори с наскоро пенсионирана секретарка от ИЯИЯЕ в качеството й на административно-техническа секретарка на въпросните договори при условие, че във финансовите планове на договорите, одобрени и утвърдени от ФНИ, изрично са предвидени средства за заплащане на хонорарите по гражданските договори, и следователно не се изискват никакви финансови ангажименти от страна на ИЯИЯЕ.

      Следва специално да се подчертае, че финансовите планове по договорите се одобряват и утвърждават единствено от ФНИ, и директорите на базовите организации нямат прерогативи да изменят тези планове по свое усмотрение! Още повече самите директори се подписват в договорите с ФНИ със задължение да осигуряват всестранна административна поддръжка за изпълнение на научната и финансова програма по проектите!

Обструкции срещу Договор ДФНИ Т02/6 с Фонд "Научни изследвания"

      (a) Доклад на чл.-кор. Валентина Петкова, ръководител на Договор ДФНИ Т02/6, до директора на ИЯИЯЕ с протест по повод административните обструкции срещу изпълнение на работната програма на договора.

      (б) Доклад на чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов, зам.-ръководител на Договор ДФНИ Т02/6, до директора на ИЯИЯЕ и председателя на НС на ИЯИЯЕ с конкретни изобличения на изкуствено оркестрираните административни обструкции срещу изпълнение на работната програма на договора.

      (в) Едва след сигнал на чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов до Председателя на БАН и неговата намеса директорът на ИЯИЯЕ бе заставен да изпълни елементарното си рутинно задължение като ръководител на базова организация по договор с ФНИ.

Обструкции срещу Договори ДН-18/1 и ДН-08/3 с Фонд "Научни изследвания"

      (а) Доклад относно необходимостта от сключване на граждански договор за административно-техническа поддръжка на два нови договори с ФНИ: Договор ДН-18/1 с ръководител чл.-кор. Емил Нисимов и Договор ДН-08/3 с ръководител доц. д-р Лилия Ангелова от Лаборатория "Теория на елементарните частици".

      (б) След едномесечно пълно мълчание от страна на директора на ИЯИЯЕ последва нов напомнящ доклад на чл.-кор. Емил Нисимов, където е приложено и копие от обосновката на финансовия план на Договор ДН-18/1, приета и одобрена от ФНИ, и следователно директорът доц. Д. Тонев като ръководител на базова организация е длъжен да се съобразява с нея!

      (в) След почти двумесечно пълно мълчание от страна на директора на ИЯИЯЕ последва сигнал на чл.-кор. Емил Нисимов до Председателя на БАН, а след това и сигнал на чл.-кор. Емил Нисимов до ръководството на Фонд "Научни изследвания".

      В тези сигнали специално е подчертано, че със своите административни своеволия отказвайки да назначи административно-техническа секретарка на нашите два текущи договора директно свързани с участие на учени от Лаборатория "Теория на елементарните частици" в редица най-авторитетни европейски проекти, директорът доц. Д. Тонев освен всичко останало вече успя да създаде значителни трудности в работата на Организационния комитет на проведената в София годишна конференция (Annual Workshop) на голямата европейска научна мрежа COST Action MP1405 "Quantum Structure of Spacetime".

      В своето писмо до членовете на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН академик Иван Тодоров и академик Чавдар Палев справедливо отбелязват абсурда: "Налага се намесата на председателя на БАН, за да бъде заставен един директор на академичен институт да изпълни елементарно административно задължение".

      И наистина, изглежда доц. Димитър Тонев съвършено неоснователно надценява своето място в йерархията на българската наука! - виж ПОДРОБНИЯ ДОКЛАД ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАН от чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов от м. март 2018 г., в частност в заключението:

          "1. Считаме, че има повече от достатъчно основания вторият мандат на директорa доц. Д. Тонев и на целия му екип да бъдe предсрочно прекратен.
          2. Настояваме да не бъде допуснато кръгът около доц. Д. Тонев и неговите заместници, които се готвят да управляват (остатъците от) ИЯИЯЕ още мандати напред, да ликвидират един от стожерите на точните науки в България.
          3. Считаме, че е по-целесъобразно „Националният циклотронен център“ да премине като самостоятелно институционално звено към БАН; още повече досегашният опит демонстрира убедително, че директорът доц. Димитър Тонев не притежава необходимите качества за ръководител на един авторитетен широкопрофилен научен център за фундаментални и приложни изследвания на предния фронт на науката, който едновременно да е и пазарно-печеливша и конкурентна наукоемка бизнес-организация."

ДОКУМЕНТИ - ОБЩ ИНДЕКС

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor