Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

(2Б) ОБСТРУКЦИИ ОТ СТРАНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ИЯИЯЕ-БАН СРЕЩУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНИ ПРОГРАМИ ПО ДОГОВОРИ С НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ФИНАНСИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ
2019 - НОВ ДИРЕКТОР, ОЩЕ ПО-БЕЗЦЕРЕМОНЕН САБОТАЖ

      През месец март 2019 г. Управителният Съвет на БАН избра за нов директор на ИЯИЯЕ-БАН доц. д-р Лъчезар Георгиев пренебрегвайки тотално големия масив критични материали публично достъпни на този сайт от двама академици (акад. Иван Тодоров и акад. Чавдар Палев) и от двама член-кореспонденти на БАН (чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов) срещу ръководството на ИЯИЯЕ през последния му мандат, част от което като първи зам.-директор бе и новоизбраният директор. А имаше предложен достоен кандидат – професор, доктор на науките, учен с международно признание и авторитет.

      Още в директорската си програма за управление, както и при встъпването си в новата директорска длъжност новоизбраният директор декларира, че щял да предприеме решителни мерки за преодоляване на разделението между учените и консолидация на колектива на ИЯИЯЕ.
Последвалата практика убедително демонстрира абсолютната безсъдържателност на тези празни обещания.

Най-новите саботажи на един самозабравил се безнаказан доцент-администратор

     САБОТАЖ НА СПЕЧЕЛЕН МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР В КОНКУРСА НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-РУСИЯ (септември 2019 год.) - заявление на чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов до Управителния Съвет на БАН

      В проекта участват световно известни руски учени и международно изявени български учени от ИЯИЯЕ-БАН и Физическия факултет на Софийския университет "св. Климент Охридски" (професори и доктори на науките, вкл. 2-ма член-кореспонденти на БАН).

Обструкции и Саботажи срещу изпълнението на Договор ДН 18/1 с Фонд "Научни изследвания"

     ПЪРВО ЗАЯВЛЕНИЕ на член-кор. Емил Нисимов ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН с копие до СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА БАН (вх. № БАН 74-02-857 / 13.05.2019)

      Относно: Сериозни проблеми в управлението на ИЯИЯЕ-БАН, вкл. организиран административен тормоз срещу член-кореспондент на БАН и саботаж на дейностите ни по проекти и в международното сътрудничество.

     ВТОРО ЗАЯВЛЕНИЕ на член-кор. Емил Нисимов ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН с копие до СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА БАН (вх. № БАН 74-02-857 / 10.06.2019)

      Относно: Не е известно дали е последвала някаква реакция от страна на Ръководството и Управителния Съвет на БАН по повод първото заявление от 13.05.2019 г. Фактът е, че безнаказаният административен тормоз и издевателства на един самозабравил се доцент-директор срещу член-кореспонденти на БАН и други по-старши от него по академичен ранг сътрудници (професори и доктори на науките) продължава и до днес.

     ТРЕТО ЗАЯВЛЕНИЕ на член-кор. Емил Нисимов ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН с копие до УПРАВИТЕЛЯ НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" (вх. № БАН 74-02-857 / 14.06.2019)

      Относно: Поредни безнаказани издевателства и саботаж на научната ни дейност и международното сътрудничество от страна на директора на ИЯИЯЕ-БАН и постоянен тормоз срещу член-кореспонденти на БАН и професори, доктори на науките.

      Писмо на директора на ИЯИЯЕ доц. Лъчезар Георгиев до Председателя на БАН с отговор на заявлението на член-кор. Емил Нисимов от 13.05.2019

      Коментар от член-кор. Емил Нисимов на писмото-отговор на директора на ИЯИЯЕ до Председателя и Управителния Съвет на БАН с копие до Събранието на академиците и член-кореспондентите

      Коментар от член-кор. Валентина Петкова на писмото-отговор на директора на ИЯИЯЕ до Председателя и Управителния Съвет на БАН с копие до Събранието на академиците и член-кореспондентите

      Реакция на уважаван авторитетен учен след запознаване с отговора на доц. Л. Георгиев на заявлението на член-кор. Е. Нисимов до Ръководството на БАН

На заседанието на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН, проведено на 27.06.2019 г. за обсъждане на отговора на директора на ИЯИЯЕ на заявлението на член-кор. Е. Нисимов до Ръководството на БАН, присъстващите академици и член-кореспонденти гласуваха с мнозинство предложение да бъде възложено на Председателя на БАН - като Председател и на Управителния Съвет на БАН - да внесе в Управителния Съвет предложение за отстраняване на доц. Л. Георгиев от длъжността "директор" на ИЯИЯЕ.

     Доклад до Управителя на Фонд "Научни изследвания" (вх. № ФНИ-0902/31 от 23.07.2019)

      Относно: Предложение за корекция в правилата за разходване и отчитане на финансовите средства по утвърдените хаучни проекти на Фонд "Научни изследвания", с което тези правила да бъдат приведени в съответствие с аналогични правила и добри практики за финансиране на научните изследвания в Европа и света. Именно, след превода на финансовите средства към бенефициентите, и след като базовата организация си вземе съответния процент отчисления, отговорността за правилния разход на всички останали средства да лежи изцяло върху ръководителя на договора.
     Никой от нашите чуждестранни колеги по международните и европейски проекти, в които участваме, не иска "разрешения" или "указания" от ръководителите на своите академични институции за изпълнение на техните работни програми и финансови планове.
     Целта на нашето предложение е да се избегне зависимостта от недобросъвестни ръководители на базови организации, спъващи и саботиращи изпълнението на работната програма и финансовия план – точно такъв казус имаме ние при нашия настоящ Договор ДН 18/1, подробно описан на настоящата интернет-страница.

ДОКУМЕНТИ - ОБЩ ИНДЕКС

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor