Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy at 45

Home    |  Documents     |  Laboratory "Theory of Elementary Particles"   |   

 

ИЯИЯЕ-БАН на 45! НАКЪДЕ?

ДОКУМЕНТИ

(1А) НАКАЗАТЕЛНИ СВЕТКАВИЧНИ ПЕНСИОНИРАНИЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТВИЯ,
И ИЗБИРАТЕЛНИ НЕПЕНСИОНИРАНИЯ В НАРУШЕНИЕ НА УСТАВА НА БАН

     Писмо на чл.-кор. Емил Нисимов до Председателя на БАН и Управителния Съвет на БАН с вх.№ 74-02-136 от 10.02.2020.г.

      (1) Относно наказателното му светкавично пенсиониране БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ само няколко месеца след навършване на пределната възраст за пенсиониране според параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Устава на БАН при наличието на 10 други НЕпенсионирани колеги от ИЯИЯЕ-БАН превишили с МНОГО ГОДИНИ пределната възраст за пенсиониране в нарушение на Устава на БАН - членове на Научния съвет на ИЯИЯЕ и всички без един преизбрани(?!) на тези си постове по време на "изборния" фарс за нов НС през м. февруари 2020 г. ;

     (2) Относно продължаващите административни своеволия на директора на ИЯИЯЕ при пълна апатия и бездействие от страна на Ръководството и Управителния съвет на БАН въпреки многократните ни сигнали:
         (2а) Обструкции и саботажи срещу изпълнението на договори с Фонд "Научни изследвания" и по линия на международното научно сътрудничество;
вж. също Писмо на чл.-кор. Валентина Петкова и чл.-кор. Емил Нисимов до МОН с вх.№ 18-49 от 30.01.2020 г.
         (2б) Подигравка с фундаменталните принципи на научната политика в БАН за върховенството на собствено научните достижения (публикации и цитирания) за оценка на активността на академичния състав:
            ● От една страна - научните достижения за 2019 г. на светкавично пенсионирания чл.-кор. Емил Нисимов (8 публикации, вкл. 3 с Q1, 1 с Q2; член на Управителните съвети на 4 големи европейски колаборации по линия на COST; ръководител на един от най-успешните договори с Фонд "Научни изследвания" с 31 публикации за първия му етап, и сега застрашен от провал заради умишленото преждевременно пенсиониране),
            ● и от друга страна - достатъчно скромните научни достижения на повечето членове (досегашни и преизбрани) на НС на ИЯИЯЕ.

ДОКУМЕНТИ - ОБЩ ИНДЕКС

     

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor