НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ФИНАСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ И НАУЧНОПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ" - 2012Г.ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КЛАСИРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_00053

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО

56 000

80 000

ДОЦ. КРАСИМИР ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ ЗА СВЪРЗАНИ СИСТЕМИ И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В БИОМЕДИЦИНАТА И ЕКОЛОГИЯТА

FFNNIPO_12_00096

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО

84 000

120000

ДОЦ. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ КЕНАРОВ

НОВ ПАТОГЕНЕТИЧЕН И ПАТОБИОХИМИЧЕН ПОДХОД ЗА ПРЕДСКАЗВАНЕ, ДИАГНОЗА, ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕАНИМАЦИЯ НА ТЕЖКО БОЛНИ С МОЗЪЧЕН И БЕЛОДРОБЕН ОТОК ДОВЕЛИ ДО РЕСПИРАТОРЕН ДИСТРЕС СИНДРОМ ПРИ ВЪЗРАСТНИ (ARDS) И СИНДРОМ НА СИСТЕМНИЯ ИНФЛАМАТОРЕН ОТГОВОР (SIRS) НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ИЗКУСТВЕНА БЕЛОДРОБНА ВЕНТИЛАЦИЯ

FFNNIPO_12_00061

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

224 000

320000

ПРОФ. АНДОН ДИМИТРОВ ФИЛЧЕВ

ПРОУЧВАНЕ НА ОРАЛНИТЕ ЛИГАВЧИНИ ЛЕЗИИ КАТО РАНЕН ДИАГНОСТИЧЕН БЕЛЕГ НА СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

FFNNIPO_12_00076

ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ - БАН ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ - БАН

70 000

100000

ПРОФ. ЕЛЕНА БОГДАНОВА НИКОЛОВА

ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧРЕВНИЯ ГЛИКОКАЛИС- ГРАНИЧЕН СТРАЖ СРЕЩУ ИНФЕКЦИИТЕ

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_00422

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО - БАН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

245 000

350000

ДОЦ. БАЛИК МАЛАМИРОВ ДЖАМБАЗОВ

ИЗСЛЕДВАНЕ МЕХАНИЗМА НА ДЕЙСТВИЕ НА КСИЛООЛИГОЗАХАРИДИ И Б-ГЛЮКАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОВИШАВАНЕ НА ТЕХНИЯ ПРЕБИОТИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ

FFNNIPO_12_00144

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

56 000

80000

ГЛ.АС.Д-Р ЦВЕТАН БОРИСОВ ВЕЛИНОВ

МОНИТОРИНГ НА СРЕБЪРНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ ПРИ КЛИНИЧНИ БАКТЕРИАЛНИ ИЗОЛАТИ ЧРЕЗ ИЗПИТВАНЕТО ИМ С ХИБРИДЕН МАТЕРИАЛ, СЪДЪРЖАЩ СРЕБЪРНИ НАНОЧАСТИЦИ, СТАБИЛИЗИРАНИ В ПОЛИВИНИЛАЛКОХОЛ (PVA/AgNps)

FFNNIPO_12_00182

ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ - БАН ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ - БАН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

70 000

100 000

ПРОФ. ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТОВ

ПОЛУЧАВАНЕ, ОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДОРОД И ДРУГИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ОСНОВАТА НА БИОМАСА ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ КАТАЛИЗАТОРИ И АДСОРБЕНТИ

FFNNIPO_12_00201

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

210 000

300 000

ДОЦ. ВИЛИ КРЪСТЕВА СТОЯНОВА

АУТИЗЪМ И СПЕЦИФИЧНО НАРУШЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА РЕЧТА - СРАВНИТЕЛНИ ГЕНОМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ИНДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА ОБЩА ПАТОГЕНЕТИЧНА ОСНОВА

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_00256

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН

56 000

80000

ПРОФ. ЛЮДМИЛА ИВАНОВА ДОНЧЕВА - ПЕТКОВА

"И НАСЕЛИХА ЗЕМЯТА КАРВУНСКА, НАРЕЧЕНА БЪЛГАРСКА." АРХЕОЛОГИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА НАЙ-РАННОТО БЪЛГАРСКО ПРИСЪСТИЕ В ДОБРУДЖА ПО ДАННИ НА СЕЛИЩЕТО И НЕКРОПОЛА ПРИ СЕЛО ТОПОЛА, КАВАРНЕНСКО

FFNNIPO_12_00283

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" - БАН ИНСТИТУТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКАТА - БАН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

70 000

100000

Д-Р АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КРУМОВ

АНАЕРОБНА БИОДЕГРАДАЦИЯ НА ЛИГНОЦЕЛУЛОЗНИ ОТПАДЪЦИ С ПОЛУЧАВАНЕ НА БИОГАЗ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИ ДИОКСИДИ В НЕГО ОТ МИКРОВОДОРАСЛИ

FFNNIPO_12_00290

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ - БАН ИНСТИТУТ ПО ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ "МАРИЦА" - ПЛОВДИВ

175 000

250000

ДОЦ. БОЖИН МАКСИМОВ БОЖИНОВ

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ДОНОРНИ ГЕНОТИПОВЕ И ПОДХОД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ ДОМАТИ С ПОВИШЕНО АНТИОКСИДАНТНО СЪДЪРЖАНИЕ И ПОДОБРЕНИ ВКУСОВИ КАЧЕСТВА НА ПЛОДОВЕТЕ

FFNNIPO_12_00308

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" - БАН

56 000

80000

ПРОФ. НИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВСКА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТИРОЗИН КИНАЗНИЯ ИНХИБИТОР ТИРФОСТИН AG 490 В МОДЕЛ НА КОЛАГЕНАЗА-ИНДУЦИРАН ОСТЕОАРТРИТ

FFNNIPO_12_00329

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН ВУ " КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ" - СОФИЯ ВИСЕНСИ ООД

126 000

180 000

ДОЦ. ЛЮБЕН КИРИЛОВ БОЯНОВ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КИБЕРЗАПЛАХИ И ТЯХНАТА ВРЪЗКА С ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ДИНАМИКА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ДОМОВЕТЕ НА БЪДЕЩЕТО

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_00071

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

224 000

320000

ДОЦ. ЮЛИЯ ЕМИЛОВА КАМЕНОВА

ЛЕЧЕБНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЛАЗЕРНО-АСИСТИРАНАТА ФОТОАКТИВИРАНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА

FFNNIPO_12_00124

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВРСИТЕТ - СОФИЯ ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА – БАН

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

280 000

400000

ПРОФ. МАРИЯ НИКОЛОВА ПОПОВА

СРЕЩУ КРИЗАТА В ОБРАЗОВАНИЕТО. СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ЧРЕЗ НОВ КОМУНИКАТИВЕН ПОДХОД ЗА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ

FFNNIPO_12_00347

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

105 000

150000

ГЛ.АС.Д-Р ПЕТЯ ЕМИЛОВА МАРИНОВА

СИНТЕЗ НА НОВИ ФЛУОРЕНИЛНИ СПИРОХИДАНТОИНИ И ТЕХНИ МЕТАЛНИ КОМПЛЕКСИ В ТЪРСЕНЕ НА ПО-СЕЛЕКТИВНИ И ПО-ЕФЕКТИВНИ ПРОТИВОТУМОРНИ СРЕДСТВА

FFNNIPO_12_01654

СПЕЙС РИСЪРЧ БУЛКЮБ ЕООД

336 000

480000

ДОЦ. ВАЛЕРИ КОСТАДИНОВ ГОЛЕВ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛЯРИЗАЦЯТА НА ЗОДИАКАЛНАТА СВЕТЛИНА И МЛЕЧНИЯ ПЪТ ЧРЕЗ НАНОСАТЕЛИТ И ТРАНСЛИРАНЕ НА ДАННИТЕ ДО НАЗЕМНА СТАНЦИЯ ПРЕЗ АНАЛОГОВ ИЛИ ЦИФРОВ РАДИОКАНАЛ

FFNNIPO_12_00399

ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА - БАН

315 000

450 000

ДОЦ. ЦОНКА СТЕФАНОВА БАЙЧЕВА

РАЗРАБОТКА НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ НА КРИПТОГРАФСКИ СХЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_00368

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

138 600

198 000

ГЛ.АС.Д-Р РАЛИЦА МИТКОВА БЕРБЕРОВА

МОНИТОРИНГ И ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ЕКОЛОГИЧНИ БЕДСТВИЯ ЧРЕЗ ИЗГОТВЯНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМНО-НАСИПНИ СЪОРАЖЕНИЯ НА РЕЧНИ КРАЙБРЕЖИЯ И МИКРОЯЗОВИРИ ЧРЕЗ ГЕОРАДАР

FFNNIPO_12_00401

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

56 000

80000

ДОЦ. ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТУПАРОВА

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИ В СРЕДИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

FFNNIPO_12_00414

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ - БАН

70 000

100000

ПРОФ. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАМБОВ

РАЗРАБОТВАНЕ НА НАНОРАЗМЕРНИ ЛЕКАРСТВО-ДОСТАВЯЩИ СИСТЕМИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОТИВОТУМОРНАТА ХИМИОТЕРАПИЯ

FFNNIPO_12_00419

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

154 000

220000

ДОЦ. ТАНЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

АВТОРСКОПРАВНА ПОЛИТИКА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ

FFNNIPO_12_00056

ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ - БАН ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ - БАН ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

70000

100000

ПРОФ. РУМЯНА ПЕТРОВА СТАТЕВА

ЗЕЛЕНИ ПРОЦЕСИ С НОВИ РЕШЕНИЯ НА СТАРИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТДЕЛЯНЕ НА БИОПРОДУКТИ-ИНХИБИТОРИ

FFNNIPO_12_00451

ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО - БАН

245 000

350000

АКАД. КАМЕН СТЕФАНОВ КУМАНОВ

МОЛЕКУЛНИ МЕХАНИЗМИ НА СТАРЕЕНЕ НА БИОЛОГИЧНИТЕ МЕМБРАНИ. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АНТИОКСИДАНТИТЕ КВЕРЦЕТИН И РЕЗВЕРАТРОЛ В ЗАБАВЯНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА СТАРЕЕНЕ

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_00452

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

252 000

360000

ПРОФ. СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДЕНЧЕВ

ПОЛИТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО - КОМУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ

FFNNIPO_12_00470

ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

245 000

350000

ГЛ.АС. Д-Р ЛЮБОМИРА ВЛАДИМИРОВА ЧАКАЛОВА

РЕГУЛАЦИЯ НА НЕКОДИРАЩАТА ТРАНСКРИПЦИЯ В ЧОВЕШКИЯ В-ГЛОБИНОВ ГЕНОМЕН ЛОКУС В ХОДА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕРИТРОИДНАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ : УЧАСТИЕ НА НЕКОДИРАЩИ РНК И В РЕГУЛЦИЯТА НА ЕКСПРЕСИЯТА НА β-ГЛОБИНОВИТЕ ГЕНИ

FFNNIPO_12_00551

ИНСТИТУТ ПО НЕВРОБИОЛОГИЯ - БАН

84 000

120000

ПРОФ. ВАСИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ

НЕВРОФИЗИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА КОГНИТИВНИТЕ ПРОЦЕСИ

FFNNIPO_12_00590

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА

322 000

460000

ДОЦ. АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ТАНЕВА

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО СРЕЩУ АНТИЕВРЕЙСКАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1940-44 Г. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛИТИКО-ПРАВНИТЕ И СОЦИО-КУЛТУРНИТЕ МОДЕЛИ НА ПРЕСЛЕДВАНЕТО И СПАСЕНИЕТО

FFNNIPO_12_00620

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА - БАН

56 000

80000

ДОЦ. ЕЛКА ИВЕЛИНОВА ДИМИТРОВА-УИЛИС

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ НА ЛИТЕРАТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ МОДЕРНИЗЪМ

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_00656

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО - БАН ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА - БАН БУРГАСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"

63 000

90 000

ДОЦ. ПЕНЧО ГЕНОВ МАРИНОВ

СИМУЛИРАНЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА ГОРСКИ И ПОЛСКИ ПОЖАРИ

FFNNIPO_12_00661

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

245 000

350000

ГЛ.АС. Д-Р СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ ЧАКЪРОВ

ПАНЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПОПРАВКА НА ГЕНОТОКСИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ

FFNNIPO_12_00665

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ - БАН НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

84 000

120 000

ГЛ.АС.Д-Р ИВАНКА ГРИГОРОВА ДАКОВА

НАНОСОРБЕНТИ ЗА ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ НА ОКОЛНА СРЕДА И ХРАНИ (НАНОСОРЛАБ)

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_00697

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ИНСТИТУТ ЗА ГОРАТА - БАН ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА "Н. ПУШКАРОВ" ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА

105 000

150000

ДОЦ.Д-Р ВЕСЕЛКА АТАНАСОВА ГЮЛЕВА-ПАНТОВА

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА НА ГОРСКО-ДЪРВЕСНИ И АГРАРНИ ВИДОВЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ КУЛТУРИ В БЪЛГАРИЯ

FFNNIPO_12_00713

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - "АКТИВИРАНИ ВОДИ" НОВА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ

245 000

350000

ГЛ.АС.Д-Р ГЕОРГИ СТОИЧКОВ АТАНАСОВ

АКТИВАЦИЯ НА ВОДИ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ БИОСРЕДИ - РАЗШИРЕНО СИСТЕМНО УСЛОВНО МОДЕЛИРАНЕ С ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОВЕРКА

FFNNIPO_12_00725

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ - БАН НИС ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ - БАН

84 000

120000

ПРОФ. ПЛАМЕН КИРИЛОВ СТЕФАНОВ

ИНОВАЦИОНЕН ПОДХОД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТРУКТУРИРАНИ КАТАЛИЗАТОРИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ МЕТАН

FFNNIPO_12_00726

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

56 000

80000

ДОЦ. МАГДАЛИНА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

СЪВРЕМЕННИ ЕЗИЦИ, СРЕДИ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕТО ИМ ПРИ ПОДГОТОВКА НА СОФТУЕРНИ СПЕЦИАЛИСТИ

FFNNIPO_12_00741

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

56 000

80000

ДОЦ. ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ

ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА МОНЕТОСЕЧЕНЕТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ОТ АНТИЧНОСТТА ДО ВЪЗРАЖДАНЕТО

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_00744

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

56 000

80 000

ДОЦ. АННА ВЛАДОВА СТОЙНОВА - АНДОНОВА

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ТЕРМОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНИ ДЕФЕКТИ И ПРОГНОЗИРАНЕ РЕСУРСА НА ВИСОКОНАДЕЖДНИ ЕНЕРГОПРЕОБРАЗУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

FFNNIPO_12_00750

ИНСТИТУТ ПО ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ - БАН УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

126 000

180000

ДОЦ. СВЕТЛА РУМЕНОВА РАКШИЕВА

КУЛТУРИ, ПАМЕТ, НАСЛЕДСТВА В РЕГИОНА НА ЮЖНАТА БЪЛГАРСКА ГРАНИЦА

FFNNIPO_12_00757

ОМДА ЕООД

112 000

160000

ДОЦ. ПЕТКО СИМЕОНОВ ПЕТКОВ

СЪБИРАНЕ, СИСТЕМАТИЗИРАНЕ И ЗАПАЗВАНЕ НА НАРОДНАТА ПАМЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СПОНТАННАТА ПОЛИТИЧЕСКА, ГРАЖДАНСКА И ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1984-2001 Г. И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЯ

FFNNIPO_12_00784

ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" -СОФИЯ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

154 000

220000

ДОЦ. МИРОСЛАВ ВЕРГИЛОВ ДИМИТРОВ

МОБИЛНА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

FFNNIPO_12_00845

ФОНДАЦИЯ РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕСУРС ЛОРЕН ЕООД

175 000

250000

ДОЦ. МАРТИН СВЕТОСЛАВОВ ДЖУРОВ

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА НАСИЛИЕ И РЕГУЛАЦИЯТА МУ В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО. РОЛЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО

FFNNIPO_12_00847

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - СОФИЯ

336 000

480 000

ПРОФ. БОЙКО КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ

ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ И РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ В РАЙОНА НА СОФИЯ И ПЕРНИК

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_00859

ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ - БАН

63 000

90000

ПРОФ. ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЕПТИДНО-НУКЛЕИНОВИ КИСЕЛИНИ(ПНК) КАТО ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ - СПЕЦИФИЧНИ И ОБЕМИСТИ ДНК УВРЕЖДАНИЯ, ГЕНОТОКСИЧНИ АГЕНТИ И ДИАГНОСТИЧНИ ПРОБИ

FFNNIPO_12_00774

ББК ООД

133 000

190000

ГЛ.АС. Д-Р РАДОСЛАВ КАЛИНОВ ОРАНСКИ

ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ, ТЕРМОПОМПЕНИ АГРЕГАТИ - НАМАЛЯВАНЕ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ПОВИШАВАНЕ ДИНАМИЧНАТА АДАПТИВНОСТ КЪМ РЕЗКИТЕ ПРОМЕНИ НА ИЗТОЧНИКА НА ЕНЕРГИЯ - ОКОЛНАТА СРЕДА

FFNNIPO_12_00871

ИНСТИТУТ ПО БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО - БАН

105 000

150000

ДОЦ. ПЛАМЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

ПОЛУЧАВАНЕ, ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ И ИН-ВИТРО ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ОВАРИАЛНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

FFNNIPO_12_00890

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

175 000

250000

ПРОФ. ИЛИАНА ИЛИЕВА ЙОНКОВА

БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СТРАТЕГИИ ЗА СПЕЦИФИЧНО ИНДУЦИРАН БИОСИНТЕЗ НА НОВИ ТЕРАПЕВТИЧНО ЗНАЧИМИ ЛЕКАРСТВЕНИ МОЛЕКУЛИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

FFNNIPO_12_00902

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" - БАН

63 000

90000

АКАД. АНГЕЛ СИМЕОНОВ ГЪЛЪБОВ

НОВ ПОДХОД ЗА ВИСОКОЕФЕКТИВНА ХИМИОТЕРАПИЯ НА ЕНТЕРОВИРУСНИТЕ ИНФЕКЦИИ

FFNNIPO_12_00908

ГРУНД 1 ООД

182 000

260000

ПРОФ. БОЖИДАР АСЕНОВ БОЖИНОВ

ОПАЗВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ПОДЗЕМНОТО СТРОИТЕЛСТВО НА ТРАНСПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

FFNNIPO_12_00921

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ ВАРНА

140 000

200000

ПРОФ. СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ

КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ И МЯСТО НА ЕНДОСКОПСКИЯ И ЛАПАРОСКОПСКИЯ МЕТОД ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ГИНЕКОЛОГИЧНИ ТУМОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРИ СТЕРИЛИТЕТ

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_00930

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ - БАН ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО

336 000

480000

ГЛ.АС. Д-Р АНДРЕЙ ТЕНЕВ АЛАДЖОВ

НИАР "КАБИЮК": КОМПЛЕКСНО ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕДНА ОТ ИЗВЪНСТОЛИЧНИТЕ ВЛАДЕТЕЛСКИ РЕЗИДЕНЦИИ (АУЛ) НА ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

FFNNIPO_12_00938

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОФФ МЕДИЯ

112 000

160 000

ПРОФ. ПЛАМЕН АНАТОЛИЕВ ЛЕГКОСТУП

ТЕЛЕВИЗИЯТА В БЪЛГАРИЯ 1954-2014 Г. ПРОГРАМИ - ЖУРНАЛИСТИКА - РЕГУЛАЦИЯ - НОВИ МЕДИИ

FFNNIPO_12_00945

НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР ПРИ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

140 000

200000

ПРОФ. БОРИС ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ЕНЕРГЕТИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ТРАКТОРИ И АГРЕГАТИ

FFNNIPO_12_00955

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

70 000

100000

ДОЦ. МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА

СЪЗДАВАНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА МУЛТИПАРАМЕТЪРНО ФЛОУЦИТОМЕТРИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МИНИМАЛНА РЕЗИДУАЛНА БОЛЕСТ ПРИ ДЕЦА С ОСТРА ЛИМФОБЛАСТНА ЛЕВКЕМИЯ

FFNNIPO_12_00983

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО" МАРИН ДРИНОВ" - БАН

224 000

320000

ГЛ.АС.Д-Р ВИХРА ГОСПОДИНОВА БАЕВА

АВТОМАТИЧНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ ЕЗИКОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ВЕРОЯТНОСТНИ МОДЕЛИ

FFNNIPO_12_00985

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕП. КЛИМЕНТ ПРЕСЛАВСКИ"

56 000

80 000

ПРОФ. ИВАН ПЕТКОВ БАНГОВ

РАЗРАБОТКА НА НОВИ МЕТОДИ И СОФТУЕР ЗА ХИМИЧЕСКАТА И ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ЗА КОМПЮТЪРНО ПРЕДСКАЗВАНЕ НА НОВИ ХИМИЧЕСКИ СЪЕДИНЕНИЯ С ОПРЕДЕЛЕНИ ФИЗИКОХИМИЧНИ СВОЙСТВА ИЛИ С БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ БАЗИРАНИ НА НОВИ АЛГОРИТМИ И ПАРАЛЕЛНА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_00761

АМК ЕЛЕКТРОНИКС ООД

140 000

200000

ДОЦ. ЛЮБОМИР КРУМОВ УРШЕВ

МЕТОД ЗА МИКРОВЪЛНОВА РАДИОМЕТРИЧНА РАННА ДИАГНОСТИКА НА ТУМОРИ

FFNNIPO_12_01058

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ - БАН

140 000

200 000

ПРОФ. ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА СЪВРЕМЕННИ ДВИЖЕНИЯ НА ЗЕМНАТА КОРА И СЕИЗМИЧНАТА ОПАСНОСТ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНИТЕ GNSS, СЕИЗМИЧНА И АКСЕЛЕРОМЕТРИЧНА МРЕЖИ

FFNNIPO_12_01078

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. МАРИНА" ЕАД - ВАРНА

140 000

200000

ПРОФ. ИСКРЕН АНДРЕЕВ КОЦЕВ

ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕОПЛАЗМИТЕ НА ДЕБЕЛО ЧЕРВО ЧРЕЗ РАННА ДИАГНОСТИКА НА ПРЕКАНЦЕРОЗНИТЕ ЛЕЗИИ И КАРЦИНОМИТЕ В СТАДИЙ НА ИНТРАЕПИТЕЛНА НЕОПЛАЗИЯ

FFNNIPO_12_01098

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ТОДОР КАБЛЕШКОВ"

56 000

80 000

ДОЦ. РУМЕН КОСТАДИНОВ УЛУЧЕВ

ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ И АЛГОРИТМИ ЗА ГЕОМЕТРИЧНО МОДЕЛИРАНЕ

FFNNIPO_12_01136

РЕГИОНАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА ПРИ БАН

84 000

120000

Д-Р КАЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ НА ДОКУМЕНТАЛНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

FFNNIPO_12_01162

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РУСЕ

105 000

150000

ДОЦ. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТАКОВ

ЧЕРНОДРОБНА СТЕАТОЗА -МЕДИКО СОЦИАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО АЛГОРИТМИ ЗА ДИАГНОСТИКА КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ

FFNNIPO_12_01177

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

105 000

150000

ДОЦ. РАДКА ПЕТРОВА КЪНЕВА

ЕКСПРЕСИОННО ПРОФИЛИРАНЕ НА MIRNAS ПРИ РАКА НА ПРОСТАТА И ПОДБОР НА ДИАГНОСТИЧНИ И ПРОГНОСТИЧНИ БИОМАРКЕРИ

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_01234

СДРУЖЕНИЕ - ПЪТ НА ТВОРЧЕСТВОТО

245 000

350 000

ДОЦ. ДИМО ДОНЧЕВ ХРИСТОЗОВ

СЪЗДАВАНЕ НА ОСМОТИЧЕН МЕТОД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО КОНСТРУИРАНЕ НА ХИБРИДЕН ОСМОТИЧЕН ДВИГАТЕЛ

FFNNIPO_12_01202

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - БАН ИНСТИТУТ ЗА КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ - БАН

84 000

120 000

ДОЦ. ВАЛЕНТИН ЙОНОВ АТАНАСОВ

АЛГОРИТМИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА ДИСТАНЦИОННО ПОЛУЧЕНИ СПЕКТРАЛНИ ДАННИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ

FFNNIPO_12_01219

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

КРЕСТА ООД

245 000

350000

ДОЦ. МАГДАЛЕНА БОРИСОВА ЕЛЧИНОВА

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

FFNNIPO_12_01230

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" - БАН

105 000

150000

ДОЦ. ЛОРА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА

СЪВРЕМЕННАТА АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ГРИП - МУЛТИТАРГЕТНИ ПОДХОДИ С ВИСОКО ЕФЕКТИВНИ КОМБИНАЦИИ НА АНТИВИРУСНИ ХИМИОТЕРАПЕВТИЦИ И БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

FFNNIPO_12_01244

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

210 000

300000

ДОЦ. АНУШКА ЦВЕТАНОВА СТАНЧЕВА

ИЗМЕРВАНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАБОТНИТЕ ЕЛЕКТРОМАГНИТИ ПОЛЕТА НА МОБИЛНИТЕ УСТРОЙСТВА ВЪРХУ ЗДРАВЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ГЪСТОНАСЕЛЕНИ РАЙОНИ

FFNNIPO_12_01251

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ - БАН

56 000

80000

ДОЦ. АНЕЛИЯ АТАНАСОВА БОЖКОВА

МЕСАМБРИЯ ПОНТИКА И НЕЙНАТА ДРЕВНА ТЕРИТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКО И ТОПОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_01263

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

210 000

300000

ДОЦ. ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИТЕВ

БРУТНИЯТ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (1500 -1870 - 2000 Г.) : СТАНДАРТ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ

FFNNIPO_12_01283

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА "НИКОЛА ПУШКАРОВ" НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

210 000

300000

ПРОФ. СВЕТЛА МАРИНОВА МАРИНОВА-ГАРВАНСКА

ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА АГРОЕКОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕРАБОТЕНИ БИООРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ТОРЕНЕ, ИНТРОДУЦИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ КУЛТУРИ И КОМПЛЕКСНО ПОЛЗВАНЕ НА БИОМАСАТА КАТО ЕНЕРГОНОСИТЕЛ

FFNNIPO_12_01317

ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ТЪРГОВИЯ

280 000

400000

ПРОФ. СТОЯН АНАСТАСОВ ТОТЕВ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СТРУКТУРНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА - ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ОСИГУРЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

FFNNIPO_12_01345

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

70 000

100000

ПРОФ. ИВО МАРИНОВ КРЕМЕНСКИ

ГЕНОМНО И ЕКЗОМНО АСОЦИАТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ХЕРОИНОВА ЗАВИСИМОСТ В БЪЛГАРИЯ

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_01369

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" НАЦИОНЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ - БАН

280 000

400000

ПРОФ. КАЗИМИР ПОПКОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИНОВ

СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ПО ГЕОАРХЕОЛОГИЯ И ПРОГНОЗНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ (GEOARCHE) ВЪВ ВТУ, КОЙТО ЩЕ ОСИГУРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЕФЕКТИВЕН И ГЪВКАВ МОДЕЛ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРАНИ РЕГИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО ВЪЗ ОСНОВА НА ИНТЕГРАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ДАННИ В ГИС-СРЕДА

FFNNIPO_12_01652

ХИДРОПРО ГРУП ООД

105 000

150000

ДОЦ. НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ЛИСЕВ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ЕКОЛОГИЧНОТО МУ ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДНОТО И ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА РЕКА МАРИЦА И ПРИТОЦИТЕ Й

FFNNIPO_12_01386

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕКТОР (НИС) ПРИ ТУ - СОФИЯ

210 000

300000

ПРОФ. ПЛАМЕНКА ИВАНОВА БОРОВСКА

ВИРТУАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФЕР НА IN- SILICO SCIENTIA И ТЕХНОЛОГИИ ViSTa

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_01400

АСОЦИАЦИЯ НА ДОКТОРАНТИТЕ - БЪЛГАРИЯ СДРУЖЕНИЕ "ПОЛИТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР"

294 000

420000

ГЛ.АС. Д-Р ВЕНЕЛИН ЛЮБОМИРОВ СТОЙЧЕВ

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ПРОУЧВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА НАУКА - БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТ-ДОКТОРАНТИ И УТВЪРДЕНИ УЧЕНИ ОТ БЪЛГАРИЯ, УНГАРИЯ, СЪРБИЯ И СЛОВЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С БИЗНЕСА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНА И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ИКОНОМИКА

FFNNIPO_12_01411

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ

196 000

280000

ДОЦ. ЗАРКО ДИМИТРОВ ЖДРАКОВ

ВИРТУАЛНА ИЗЛОЖБА : ВЛАДЕТЕЛЯТ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ. МИТОЛОГИЯ, ДОКТРИНА, ОБРАЗНОСТ

FFNNIPO_12_01412

ИНСТИТУТ ПО ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА - БАН

210 000

300000

ДОЦ. ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ТОНЕВ

ЯДРЕНИ МЕТОДИ ЗА ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА. ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ, МЕДИЦИНА, НОВИ МАТЕРИАЛИ И ОБУЧЕНИЕ

FFNNIPO_12_01547

РОБОТИЗИРАНИ СИСТЕМИ Е ЕС КОНСУЛТИНГ

308 000

440000

ДОЦ. ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ БОЯДЖИЕВ

СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО ПРОБИВАНЕ НА КОСТИ В ОРТОПЕДИЧНАТА ХИРУРГИЯ

FFNNIPO_12_01421

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ

280 000

400000

ДОЦ. ПАУНКА МЛАДЕНОВА БОЖИНОВА

ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗОПАСНА РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ В РАЙОНИ С ХИМИЧНА ДЕГРАДАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

FFNNIPO_12_01458

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

140 000

200 000

ПРОФ. ЦВЕТАН АТАНАСОВ СЕМЕРДЖИЕВ

АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ДОКТОРАНТСКО УЧИЛИЩЕ В УНИВЕРСИТЕТСКИ СТРУКТУРИ

FFNNIPO_12_01513

ЦЕНТЪР ЗА В.А.К. КОНСУЛТ

140 000

200000

ДОЦ. ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ МУТАФЧИЙСКИ

ВЪВЕЖДАНЕ НА ВАК ТЕРАПИЯТА КАТО ЕТАП ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТРИ И ТРУДНОЗАРАСТВАЩИ ХРОНИЧНИ РАНИ В ОРТОПЕДИЯТА И ТРАВМАТОЛОГИЯТА

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_01526

ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО - БАН ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО - БАН ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

84 000

120000

ДОЦ. НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА

РОЛЯ НА ЕЛАСТИЧНОСТТА НА СУБСТРАТА В ОСТЕОБЛАСТНАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА МЕЗЕНХИМИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

FFNNIPO_12_01527

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ - ВИТОША

175 000

250000

ПРОФ. ВИКТОРИЯ РУСКОВА РАДЕВА

ДВУПЛАНОВА ДВУОПОРНА ВИНТОВА ФИКСАЦИЯ ПРИ ФРАКТУРИ НА БЕДРЕНАТА ШИЙКА

FFNNIPO_12_01555

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ - БОТЕВГРАД

105 000

150000

ПРОФ. МАНОЛ НИКОЛОВ РИБОВ

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

FFNNIPO_12_01574

ФОНДАЦИЯ ТРАКИЯ

154 000

220000

ПРОФ. ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ИНКОВА

ДРЕВНИТЕ ТЕХНИКИ ЗА ОБРАБОТКА И ФОРМООБРАЗУВАНЕ НА АРТЕФАКТИ ОТ МЕТАЛ ЧРЕЗ СТУДЕНА ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦИЯ

FFNNIPO_12_01583

ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА - БАН

70 000

100000

ДОЦ. ЕЛКА САВОВА ТРАЙКОВА

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА "ИВАН ШИШМАНОВ". БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА В ПРЕВОД

Вх. №

ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА ЗА ПЪРВИ ЕТАП

ОБЩА СУМА

РЪКОВОДИТЕЛ

ТЕМА

FFNNIPO_12_01626

АЗАРОФФ ЕООД

182 000

260000

ГЛ.АС. Д-Р ВЕРОНИКА ВИКТОРОВА АЗАРОВА

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА ПУБЛИКАТА КЪМ МУЗЕЙНАТА ИНСТИТУЦИЯ ЧРЕЗ ТЕРЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - АНКЕТИ И АНАЛИЗ НА ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С РОЛЯТА НА МУЗЕЯ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ИНТЕРАКТИВЕН САЙТ НА МУЗЕЙНИТЕ КОЛЕКЦИИ.

FFNNIPO_12_01628

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

280 000

400 000

ПРОФ. НИКОЛАЙ ЯНЕВ НИКОВ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ И РЕАКТОР ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА БОЕПРИПАСИ И ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА

FFNNIPO_12_01639

АЛТЕРА ГРУП ООД

126 000

180000

ДОЦ. ПЕНКО ПЕТРОВ ПЕНКОВ

ИЗУЧАВАНЕ НА НОВИ АСПЕКТИ НА ОКСИВОДОРОДНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

FFNNIPO_12_01707

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА – БАН

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ – БАН

ГЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - БАН

294 000

420000

ГЛ.АС. Д-Р ХАРИЗАН ГАТЕВ ХАРИЗАНОВ

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ МОЗАИЧНИТЕ ТЕСЕЛИ НА ОТКРИТИ В БЪЛГАРИЯ КЪСНОАНТИЧНИ ПАМЕТНИЦИ (КРАЯ НА III - VI ВЕК)

FFNNIPO_12_01671

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВИ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

154 000

220000

ДОЦ. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ДЕВИАНТНОТО ПОВЕДЕНИЕ И КОНСУМАТИЗМА ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ (3-10г.) - СОЦИАЛЕН УПАДЪК ИЛИ ШОК ОТ БЪДЕЩЕТО

FFNNIPO_12_00789

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

336000

480000

ДОЦ. ИВОНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

РАЗРАБОТВАНЕ НА ДНК МАРКЕРИ (CAST, MSTN) ЗА УГОИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ И КАЧЕСТВОТО НА МЕСОТО ПРИ СИНТЕТИЧНА ПОПУЛАЦИЯ БЪЛГАРСКА МЛЕЧНА КАРАКАЧАНСКА И МЕДНОЧЕРВЕНА ШУМЕНСКА ПОРОДИ ОВЦЕFFNNIPO_12_01383

ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ТЪРГОВИЯ СФБ КАПИТАЛОВ ПАЗАР

280 000

400000

ГЛ.АС. Д-Р ГРИГОР ДИМИТРОВ САРИЙСКИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЕФЕКТИВНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В БЪЛГАРИЯ